Leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen of leveringen van de door ons in Nederland in de handel gebrachte artikelen.

1.2 Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. De toepasselijkheid dezer condities brengt mede voort dat onze afnemers zich verplichten onze artikelen onder deze condities door te verkopen en bij de doorverkoop als leveringsvoorwaarde te stellen, dat elke volgende afnemer op zijn beurt verplicht zal worden en zijn, de toepasselijkheid dezer condities als voorwaarde voor verdere leveringen te bedingen.

ARTIKEL 2 WIJZE VAN VERZENDING

2.1 Zendingen met een omvang tot 30 flessen en een factuurbedrag van minder dan € 75,- (vijf en zeventig euro) geschieden onder toevoeging van € 5,95 (vijf euro en vijf en negentig cent) logistieke bijdrage franco huis. Zendingen tot 30 flessen geschieden door PostNL en zendingen boven de 30 flessen worden door Nedcargo geleverd. De keuze van de wijze van verzending behouden wij ons voor.

2.2 Deelleveranties, die afzonderlijk gefactureerd kunnen worden, zijn toegestaan. Het risico van schade en vermissing ontstaan tijdens het transport is slechts voor onze rekening indien de schade en/of vermissing ten overstaan van de vervoerder wordt geconstateerd bij ontvangst der goederen en door de vervoerder op het beurtvaartadres wordt aangegeven en gewaarmerkt en vervolgens dit beurtadres binnen een week na ontvangst der goederen door afnemer aan ons ingezonden.

2.3 In geen geval dienen beschadigde goederen te worden teruggezonden, tenzij met onze voorafgaande toestemming.

ARTIKEL 3 RECLAMES

3.1 Eventuele reclames, anders dan in Artikel 2 bedoeld, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk bij ons zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

3.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken aan geleverde goederen die te wijten zijn aan een onjuiste of onzorgvuldige opslag of behandeling door afnemer.

3.3 In geval van klachten over de kwaliteit der geleverde goederen dienen deze te onzer inspectie bewaard te blijven en niet eerder dan na onze voorafgaande toestemming aan ons te worden teruggezonden. Indien wij van oordeel zijn dat een klacht terecht is ingediend hebben wij het recht hetzij een schadeloosstelling in geld te geven, vast te stellen in onderling overleg, hetzij tot nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande koopovereenkomst, in dat geval onder terugzending aan ons van het verkeerd geleverde.

ARTIKEL 4 PRIJSWIJZIGINGEN

4.1 Indien, nadat wij een order hebben aanvaard, doch voordat de levering door ons heeft plaats gevonden, de prijzen van onze goederen mochten stijgen als gevolg van wijzigingen in het BTW-tarief, in de invoerrechten en accijnzen, in de vrachtkosten, in de valutaverhoudingen of in andere kosten en rechten die van invloed zijn op onze verkoopprijzen, is afnemer gehouden ons boven de overeengekomen prijs deze additionele prijsverhogende kosten te betalen.

4.2 Wij behouden ons het recht voor onze prijscourant prijzen van tijd tot tijd te wijzigen.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Voor door afnemer geleden schade als gevolg van toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins zijn wij uitsluitend aansprakelijk, indien de schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van grove nalatigheid of opzet van ons. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade, immateriële schade of indirecte schade.

5.2 Afnemer vrijwaart ons voor aanspraken van derden. Afnemer zal personeelsleden van ons, door ons ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk stellen.

ARTIKEL 6 OVERMACHT

6.1 Onvoorziene omstandigheden, zoals staking, uitsluiting, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, overheidsvoorschriften, weigering van invoervergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, blokkade, mislukking van de oogst, bedrijfsstoornis, excessieve ziekte van personeel, niet tijdige aflevering of ondeugdelijke levering van verpakkingsmateriaal dan wel van grondstoffen of hulpstoffen, onverschillig of deze omstandigheden zich bij ons of bij onze leveranciers voordoen, geven ons het recht de levering te annuleren zonder dat wij tot het geven van schadeloosstelling gehouden zijn.

ARTIKEL 7 (BUITEN) GERECHTELIJKE KOSTEN

7.1 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voortvloeiend uit de met afnemer gesloten koop, waaronder mede begrepen de kosten van onze advocaat of economische adviseur, komen ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het in te vorderen bedrag, onverminderd ons recht te tonen, dat ter zake van buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag voor onze rekening is gekomen.

ARTIKEL 8 RETOURNEREN

8.1 Voorwaarde voor retournering van goederen: er worden geen retouren geaccepteerd als de geleverde producten voldoen aan de door ons beoogde kwaliteit.

ARTIKEL 9 GESCHILLEN

9.1 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake de uitleg, dan wel de naleving dezer leveringsvoorwaarden, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te 's Gravenhage.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten